Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że:

1.  Administratorem państwa danych osobowych jest Zuo Nowy Świat prowadzący działalność pod nazwą Zuo Nowy Świat 17, 966-100 Sulechów NIP 8522622868 zwany dalej Administratorem.

2.  Administrator zbiera i przetwarza Państwa dane osobowe. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu obsługi i realizacji zamówień przed zawarciem umowy, zawierania umów, niezbędnej obsługi związanej z wykonywaniem umów , w tym w zakresie obsługi roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji.

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit B RODO, czyli przetwarzanie niezbędne w celu podjęcia działań związanych z zawarciem umowy oraz wykonaniem umowy.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem oraz w okresie 3 lat w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

5. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Administratora.

6. Zebrane dane mogą być udostępniane współpracownikom Administratora zajmującym się obsługą i realizacją zamówienia, obsługującym systemy i urządzenia teleinformatyczne, świadczącym usługi serwisowe, doradcze , prawne, księgowe na rzecz Administratora.

7. Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy lub złożenia zapytania ofertowego i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia lub odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

8. Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

9. Przysługuje Państwu: żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.

10. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów związanych z przetwarzaniem, a także w przypadku chęci skorzystania z uprawnień określonych w punkcie 9 uprzejmie prosimy o kontakt na maila biuro@ripoksulechow.pl.