RIPOK Sulechów - Zakład Utylizacji Odpadów  Nowy Świat
603-108-708
biuro@ripoksulechow.pl

Oferta

Home » Oferta

RIPOK SULECHÓW

rodzaje magazynowanych
odpadów
L.p.Kod odpaduRodzaj odpadu
01 01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07
02 01 04 09 Odpadowe piaski i iły
03 03 01 01 Odpady kory i korka
04 03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
05 010 09 03 Żużle odlewnicze
06 10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05
07 10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07
08 10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09
09 10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11
10 10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05
11 10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07
12 10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09
13 10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)
14 10 13 82 Wybrakowane wyroby
15 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
16 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
17 15 01 03 Opakowania z drewna
18 15 01 04 Opakowania z metali
19 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
20 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
21 15 01 07 Opakowania ze szkła
22 15 01 09 Opakowania z tekstyliów
23 16 01 03 Zużyte opony
25 16 01 19 Tworzywa sztuczne
26 16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03
27 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
28 17 01 02 Gruz ceglany
29 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
30 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
31 17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
32 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg
33 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03
34 17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07
35 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03
36 19 09 02 Osady z klarowania wody
37 19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)
38 20 0101 Papier i tektura
39 20 01 02 Szkło
40 20 01 39 Tworzywa sztuczne
41 20 01 40 Odpadowe piaski i iły
42 20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie
43 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe